fbpx

Regulamin Serwisu www.TwojBitcoin.pl

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.TwojBitcoin.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim: ebooków, książek oraz kursów online.

2. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (na dysku twardym) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, NIP: 5242495143, KRS: 0000199402, REGON: 15690013

4. Płatności przyjmowane są za pośrednictwem Dotpay.

5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

 § 2 Przedmiot Serwisu

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja książek, ebooków i kursów online za pośrednictwem poczty e-mail oraz tradycyjnymi metodami jak: kurier, Paczkomaty, Poczta-Polska itp. Zarówno kurs jak i ebook dostarczany jest do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej w formacie PDF lub dodatkowo w pliku mp3 lub mp4. Kurs jest podzielony na lekcje i każda lekcja jest wysyłana do klientów w momencie zaksięgowania płatności za cały kurs. Jeśli produkt jest wysyłany w formie płyt DVD czy CD wysyłka następuje do maksymalnie 3 dni roboczych od daty wpłaty.

2. Pod pojęciem 'ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrania mp3, mp4 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebook zapisane są w formacie mp3, mp4 oraz PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

§ 3 Korzystanie z Serwisu i reklamacje

Dział A. Zasady składania zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowaną książkę, kurs oraz ebook. (Transakcja).

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofertach oraz dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu.

4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu jest pobranie przez Użytkownika kolejnych PDFów, plików mp3 lub mp4 z lekcjami.

7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka oraz kursu online innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku pdf, mp3 lub mp4 i ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

Dział B. Prawa i reklamacje do zakupionej książki, lekcji kursu online, ebooków i nagrań mp3 lub mp4

1. Nabywca nagrań mp3, mp4 i ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone są również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3 lub mp4.

2. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 lub mp4 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagrań mp3 lub mp4, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

3. Każdy nabywający nagrania video, mp4, kurs w pliku PDF, książkę lub ebook zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań mp3 lub mp4, kursu, książki, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu online, mp3, mp4, ebooka i książki.

4. Wszelkie nagrania mp3, video, kursy online, książka i ebook udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

5. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą tradycyjną na adres korespondencyjny: Oskar Jażdżyk, ul. Jarzębinowa 6, 97-410 Kleszczów.

6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

7. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu kurs online za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo do całego zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu dokonania zamówienia zainwestowanej w kurs kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z kursu.

8. Kupujący ma prawo do zwrotu fizycznej książki w ciągu 100 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania. W przypadku dokonania zakupu papierowej książki i jej zwrotu (o ile nie nosi żadnych śladów używania i zawiera w środku prawdziwą, dolarową zakładkę), czytelnik otrzyma w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych cały zwrot pieniędzy tj. 97 zł. Koszt odesłania papierowej książki pokrywa w całości kupujący.

9. W przypadku zamówienia przez Użytkownika produktu w postaci książki papierowej dostarczonego do Użytkownika na podany adres lub paczkomat, jeśli następuje zwrot, możliwy jest on jedynie wtedy, gdy książka nie nosi żadnych śladów użytkowania, wszystkie rogi książki są w stanie nienaruszonym, książka nie jest popisana w środku, żaden fragment tekstu nie jest zaznaczony, ani podkreślony oraz w środku znajduje się prawdziwa, dolarowa zakładka wysłana wcześniej do kupującego. W takim przypadku w ciągu 7 dni roboczych od momentu odesłania książki z powrotem przez kupującego do sprzedawcy, sprzedawca rozpatrzy zwrot sprawdzając stan faktyczny książki i poinformuje kupującego e-mailowo o decyzji. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to w ciągu kolejnych 14 dni roboczych pieniądze za papierową książkę, tj. 97 zł zostaną w całości zwrócone kupującemu tym samym kanałem płatności, którym nastąpił zakup.

10. Zwrot kursu online, nagrań mp3, mp4 odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie e-maila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” art. 38 nie ma możliwości zwrotu ebooka. Konsument po otrzymaniu ebooka na e-maila traci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią tejże ustawy. Jeśli kupujący zapłacił za kurs online w kryptowalutach i będzie chciał skorzystać z 30-dniowej gwarancji satysfakcji, to zwrot pełnej wpłaty nastąpi w walucie fiducjarnej – tylko w polskich złotówkach, niezależnie od wyceny danej kryptowaluty podczas okresu gwarancji satysfakcji. Zwrot pieniędzy nastąpi w polskich złotych na wskazane konto bankowe kupującego w równowartości wpłacanej kryptowaluty na dzień dokonywania wpłaty przez kupującego.

11. W przypadku dokonania zakupu pakietu wartość poszczególnych produktów rozkłada się równomiernie w tej samej cenie: ebook – 41 zł, dodatkowe 2 bonusowe sposoby zarobku na kryptowalutach w postaci ebooka – 41 zł, książka papierowa – 41 zł. Łącznie daję to sumę 123 zł + standardowy koszt wysyłki 14 zł, który w tym przypadku w całości opłaca sprzedający, a kupującemu jednorazowo przysługuje darmowa wysyłka na Paczkomat. Równomierna cena produktów w pakiecie podyktowana jest faktem, iż w jego skład wchodzą głównie ebooki, co każdorazowo związane jest z kosztem dla sprzedającego w postaci generowania unikalnego, indywidualnego mechanizmu zabezpieczającego ebooki, tj. niewidocznego znaku wodnego.

12. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o chęci zwrotu fizycznej książki, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany wraz z książką (kurierem lub pocztą tradycyjną) na adres:  Oskar Jażdżyk, ul. Jarzębinowa 6, 97-410 Kleszczów.

13. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracaną książkę w wersji papierowej lub kurs online, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, tym samym kanałem płatności, którym nastąpił zakup.

§ 5 Nota prawna

1. Informacje przedstawione w produktach sprzedawanych na stronie www.TwojBitcoin.pl są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor w produktach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi jednak odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie książki, ebooka, kursu lub informacji zawartych w gratisie oraz bonusach. Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z wiedzy zawartej w książce, ebooku, kursie lub bonusach dostępnych na stronie www.TwojBitcoin.pl nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

2. Produkty cyfrowe są dodatkowo zabezpieczone przed dalszym rozpowszechnianiem oraz przystosowane do identyfikacji wersji powielanej. Kopiowanie materiałów, a także udostępnianie takich materiałów osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.) oraz grozi pozwem ze strony autora – Oskara Jażdżyka za naruszenie praw autorskich na kwotę jednego miliona złotych. W przypadku nielegalnego rozpowszechniania materiałów postępowanie sądowe będzie wszczęte wobec osoby, której dane zostały zaszyfrowane w pliku, również w przypadku dalszej odsprzedaży ebooka lub kursu online.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach mp3, mp4, kursie online, audio, video, książce, ebooku oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

9. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie wiedzy z książki, ebooka, kursów online, bonusów itp.

10. Treści zawarte w książce, ebooku, kursie online, bonusach, gratisach, nagraniach mp3, mp4, audio itp. ani w całości ani w części nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

12. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

13. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

14. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

15. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

16. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).